Studentmidler/Student Council Funds

Hvert semester deler Studentrådet AD ut midler til studentinitierte prosjekter som kommer studentene ved Fakultet for arkitektur og design til gode. Dette semesteret er det en større pott som kan søkes på. 

Retningslinjer finner du her. Les igjennom retningslinjene før du søker.

Søknadsfrist er 1. oktober.

OBS: NY SØKNADSFRIST 05. OKTOBER!

Søknaden sendes til ftv@sr-ad.no, der det fremgår:

  • Hvem som søker
  • Hva det søkes om
  • Hvem som kommer midlene til gode
  • Når, hvor og på hvilken måte midlene skal bli brukt
  • Budsjett

Each semester the Student Council of AD distributes funds to student initiated projects that benefits the students at the faculty for architecture and design. This semester there is a larger sum for distribution.

Guidelines for the student council funds in English can be found here. Please read the guidelines before applying.

Application deadline is 1st of October.

Send in your application to ftv@sr-ad.no, with the following information:

  • Who is applying
  • What the application is about
  • Who or how the project is beneficial for the students at the faculty
  • When, where and how the project is to be carried out
  • Budget that includes an overview of cost estimate